ANUNȚ

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Buhuşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea  0,5 post de  administrator patrimoniu, studii superioare  în data de 30 octombrie 2019, ora 10.00- 12.00.                                                                                    

Data  limită,  până  la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs,  este de 24 octombrie 2019, ora 14.00. Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare.

Relaţii suplimentare se obţin la  tel.0234261520.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

 • Condiţii generale:
 • Are cetăţenia română;
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplineşte condiţiile de studii (absolvenţi cu diplomă al învăţământului superior)
 • Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
 • Abilităţi bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;
 • Constituie un avantaj experienţa într-o instituţie de  învăţământ.

Atribuţii principale ale postului:

 • Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului
 • Realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor necesare desfășurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ
 • Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea de învățământ
 • Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine
 • Identificarea soluţiilor optime, prin consultare   cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ
 • Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unității de învățământ
 • Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei  tehnico – materiale a unităţii de învăţământ ( propunerea unui plan de achiziţii, estimarea fondurilor necesare pentru achiziţia unor prestării  de servicii  şi a lucrărilor necesare)
 • Gestionarea inventarului mobil si imobil al unității de învățământ
 • Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ
 • Recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de învățământ
 • Gestionarea contractelor de închiriere
 • Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare

Concursul constă în:

 • probă scrisă -2 h
 • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;
 • Cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de administrator patrimoniu;
 • Adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE:

 • LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
 • U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
 • U.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 • U.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI ;

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs

Data / perioada

Observaţii

Publicarea anunţului

07.10.2019

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,www.scoalamihaieminescu.ro, avizier, posturigov.ro

Depunerea dosarelor de înscriere

07.10.2019-24.10.2019

ora 12,00-1400

La secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”Buhuşi

Verificarea şi validarea dosarelor

28.10.2019

Proba scrisă

30.10.2019, orele 10,00-12,00

Interviu

30.10.2019, orele 12,30

Depunerea contestaţiilor

31.10.2019

Afişarea rezultatelor finale

31.10.2019

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii.

Director,

Prof. Oana Cristina Mălinici

Bun venit in lumea basmului!

Concursul de literatură „Popas în lumea basmului”, înscris în CAER, poziția 775, pag. 16, a ajuns la cea de-a V-a ediție în anul școlar 2016-2017, reunind 80 de participanți din 22 de unități școlare la nivel național.

Elevii de clasa a V-a din 17 județe ale țării au avut de creat un basm original, respectând particularitățile stilistice ale acestui tip de scriere. Anul acesta premiul I a fost câștigat de un elev din Mangalia, județul Constanța, care a impresionat prin basmul „Făt-Frumos și sirena”. Din școala noastră au participat 5 elevi, dintre care doar Antal-Corbu Andrei a reușit să obțină premiul al II-lea, ceilalți, deși s-au străduit să creeze basme interesante, s-au situat pe locuri inferioare. De altfel, vom publica o culegere de basme, reunind cele 80 de creații ale elevilor înscriși în proiect.

Așteptăm cu interes și implicare serioasă desfășurarea celei de-a VI-a ediții a proiectului „Popas în lumea basmului” și în anul școlar 2017-2018.

popas

BIBLIOTECA ÎN ACŢIUNE

Vineri, 12.05.2017, în amfiteatru, ora 10:00, la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Buhuşi, a avut loc întâlnirea metodică  din cadrul Cercului metodic al bibliotecarilor şcolari din judeţul Bacău.

Evenimentul a fost deschis de către coordonatoarea activităţii, bibliotecar, Adriana Ciubotaru, prin introducerea invitaților, doamna director, prof. Oana Cristina Mălinici, doamna director, prof. Judit Păduraru, doamna Oana Jianu, bibliotecar C.C.D., bibliotecari din judeţul Bacău.

Întâlnirea a debutat prin precizările doamnei bibliotecar, Adriana Ciubotaru,  asupra celor mai importante aspecte legate de  activităţile specifice în bibliotecă, iar în urma unui studiu de caz şi rata lor de succes. Prin  prezentarea materialului în power-point s-a putut observa că biblioteca, bibliotecarul face parte activă din procesul de învăţământ.

Doamna bibliotecar Mihaela Corbu, Colegiul Tehnic “Ion Borcea”, Buhusi, a prezentat în cadrul acestei întâlniri „ Festivalul Naţional al Filmului de Comedie pentru liceeni”, eveniment care are loc în fiecare an, în cadrul zilelor scolii.

Vitralii de fapte bune. Lumea are culoarea ochilor pe care îi purtăm” – a fost materialul  prezentat de  doamna bibliotecar – Cezarina,Gheorghiţă, de la  Şcoala Gimnazială „ Mihail Andrei” Buhuşi. Un proiect a carui scop este reducerea absenteismului școlar prin educația copiilor, a părinților și instruirea cadrelor didactice și integrarea elevilor într-un sistem de educație de calitate.Partener  UNICEF România.

Stan Cosmin bibliotecar  la, Şcoala Gimnazială „ Ştefan cel Mare” Buhuşi, promovează lectura prin diferite activităţi cuprinse în proiectul „Lumea basmelor”.

În partea a doua a întâlnirii, participanţii la activitate au fost invitaţi în excursie, vizând promovarea obiectivelor turistice autohtone, Mănăstirile Runc, Ciolpani şi Sinagoga.

Pe tot parcursul evenimentului feed-back-ul a fost asigurat de doamna consilier educativ, prof. Elena Sandu, concluzionând importanța acestor întâlniri , esențiale, legate de importanţa rolului bibliotecii, la îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ.

biblio bilbio2

Ziua Internațională a Francofoniei – 20 martie

Ziua Francofoniei, eveniment dedicat vorbitorilor și iubitorilor limbii franceze, a fost omagiată și la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”.

Momentele artistice din cadrul activităților dedicate „Limbii franceze” au adus pentru elevii noștri clipe plăcute de destindere, dar și un supliment de motivație pentru studiul limbii lui Molière.

De la recitări de poezii în limba franceză, cântece, dansuri și piese de teatru și până la expoziții de proiecte și desene, toate aceste activități au fost menite să marcheze Ziua Francofoniei sărbătorită de către elevi și cadre didactice.

Continuarea

24 Ianuarie – Unirea Principatelor Romane

16357421_10155006068403140_203400384_o

La 5 și 24 ianuarie 1859, Adunările Elective de la Iași și București au așezat destinele Moldovei și Munteniei în mâinile principelui Alexandru Ioan Cuza. Pe parcursul celor șapte ani de domnie, Cuza a pus bazele statului român modern lăsăndu-i seccesorului său, Carol I de Hohenzollern, o țară pregătită pentru noi schimbări, la capătul cărora să se bucure de recunoașterea și admirația întregii Europe.

Din respect pentru istoria neamului lor și cel care și-a legat pentru veșnicie, numele de Mica Unire, elevii Școlii „Mihai Eminescu” au organizat o serie de acțiuni aniversare: un program artistic, concurs pe tema unirii, expoziție de desene, ridicarea tricolorului pe catargul din fața școlii în acordurile cântecului „Hora Unirii.”

Continuarea

“Dor de Eminescu”

Vineri 13 ianuarie 2017 elevii clasei a III-a B de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” Buhuşi a organizat o activitate transcurriculară şi cultural-artistică realizând proiectul“Dor de Eminescu” având ca şi coordonator de proiect pe d-na prof.inv.primar Radu Elena în colaborare cu d.na Ciubotaru Adriana-bibliotecara şcolii.
Programul conceput şi derulat a avut ca scop cunoaşterea biografiei şi operei poetului Mihai Eminescu, dezvoltarea dragostei pentru literatura română la elevii din ciclul primar, a imaginaţiei creatoare şi îmbogăţirea vocabularului elevilor;
Această manifestare este, de fapt, încheierea unei perioade de trei zile de studiu dedicată marelui scriitor, care s-a desfăşurat conform graficului de activităţi stipulat în proiect.
Desfăşurarea acestei activităţi culturale presupune un cadru corespunzător, festiv, expresiv, care accentuiază emoţia estetică, interesul pentru cunoaştere şi comunicare. Copiilor le face o deosebită plăcere să constate şi chiar să participe la amenajarea sălii de clasă, să citeasca la biblioteca, de aceea îi vom solicita şi în acest moment.
Activitatea a fost captivantă, deosebit de interesantă, iar pentru a spori valoarea educativă a ambianţei, vom amenaja o expoziţie de carte ce poate cuprinde opera lui Eminescu în ediţii diferite, o expoziţie cu lucrările realizate de elevii şi o cărticică cu titlul « Viaţa şi opera lui Eminescu »

IMG_7440

Continuarea

Pe urmele lui Mihai Eminescu…

Luni, 16.01. 2017, școala noastră a serbat 167 de ani de la nașterea poetului, care avea să devină emblema culturii românești: Mihai Eminescu, poezie și cântec atingând sensibilitatea fiecăruia. Amfiteatrul instituției a găzduit o întâlnire de suflet între mai multe generații: dascăli – pensionari ai școlii, actualele cadre didactice și elevi de la mai multe clase.
Seria activităților a fost deschisă de clasa a III-a B coordonată de înv. Radu Elena, care a făcut cunoscută legenda obârșiei marelui poet, apoi Lupu Delia de la clasa a IV-a A a transmis, prin vocea ei suavă și cristalină, emoția versurilor poeziei „O, rămâi”. Elevii de la clasa a V-a A au arătat că îl iubesc pe Eminescu, printr-un recital de poezie aparținând acestuia, iar cei de la a VII-a B au stârnit admirația publicului prin interpretarea vocală și instrumentală a unor creații închinate, de-a lungul timpului, marelui poet. Clasa a VIII-a C a arătat că Eminescu îi poate fascina și pe elevii mai puțini silitori în cadrul unei scenete intitulate „Și totuși Eminescu…”
Manifestările au continuat și marți, 17.01.2017, în cadrul celei de-a doua activități a proiectului de parteneriat educațional cu școli din mediul rural și intitulat „Lectura-încotro?”. Cele trei unițăți școlare: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuși, Școala Gimnazială nr. 1 Blăgești și Școala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion și-au desemnat câte un echipaj format din patru elevi de clasa a VI-a pentru a participa la concursul anual vizând cunoașterea vieții și operei poetului nepereche. Concursul s-a desfășurat pe trei runde: cunoașterea unor date din viața și opera artistului, recunoașterea titlului unor poezii din care li s-au citat câteva versuri, apoi s-a verificat lectura basmului „Făt-Frumos din lacrimă”.Ei au demonstrat că le-a făcut plăcere să facă un popas în lumea poeziei eminesciene, că lectura rămâne una dintre preocupările lor plăcute.

Prof. Găină Lăcrămioara

16129928_564052617121572_1847513156_o

Continuarea

Lectura – încotro?

Marți, 15.11.2016, în cadrul Cercului profesorilor de limba si literatura română, s-a desfășurat la Școala Gimnazială Blăgești prima activitate a proiectului de parteneriat local cu școli din mediul rural, intitulat „Lectura-încotro?”. Proiectul își propune sărbătorirea unui scriitor ce s-a născut în luna respectiva. Luna noiembrie a fost dedicată scriitorului Mihail Sadoveanu. La activitate au participat elevi de la cele trei școli partenere (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuși, Școala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion, Școala Gimnazială nr. 1 Blăgești), din care s-au ales echipaje de câte 4 membri de clasa VIII-a. Activiatea a constat în organizarea unui concurs vizând cunoașterea unor date relevante din viața și opera scriitorului, cunoașterea conținutului romanului „Baltagul” urmat de prezentarea unei cărți scrise de Sadoveanu. Juriul constituit din profesori de română din cadrul cercului a desemnat câștigătorii, după cum urmează:

• Locul I -Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuși;
• Locul al II-lea – Școala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion;
• Locul al III-lea – Școala Gimnazială nr. 1 Blăgești.
Activitatea a fost deosebit de interesantă și incitantă atât pentru concurenți, cât și pentru spectatori. Următoarea activitate se va desfășura în luna ianuarie la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuși si va fi dedicată „poetului nepereche”.

 

15027543_1258429167557144_5073837085976125392_n 15032274_1258429514223776_7371949394273434508_n 15036736_1258429227557138_5204399794184608114_n 15078936_1258429064223821_7550254263116695844_n 15094840_1258427990890595_8401266928542132786_n