ANUNŢ

 Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Buhuşi cu sediul în localitatea Buhuşi, strada Tineretului, nr. 1 bis, județul Bacău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de 0,5 post de  secretar, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 .

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă în data de 20.11.2019,  ora 10,00 ,

Proba interviu în data de 20.11.2019,  ora 12,30

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • studii superioare
 • vechime în serviciul secretariat unitate şcolară – 3 ani.
 1. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
 • Abilităţi bune de operare pe calculator în limbaje specifice
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;

 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul unităţii şcolare.

 Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi persoană de contact: Căprioară Mihaela, telefon: 0234261520, fax: 0234261520 ,

E-mail : scoala.mihaieminescu@yahoo.com.

Director,

Oana Cristina Mălinici

 

 

TEMATICA CONCURSULUI

 1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 2. Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar;
 3. Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
 4. Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
 5. Duplicate ale actelor de studii;
 6. Documente şcolare;
 7. Acordarea burselor şcolare, şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 8. Arhivarea şi circuitul documentelor;
 9. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL,SIIIR.

 

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a postului de secretar

 1. Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare;
 2. OMENCS nr. 5079/2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, actualizat cu OMEN 3027/2018 ;
 3. Legislația privind salarizarea din învățământ: Legea 153/2017 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 4. Legea 63/2011 – privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar;
 5. H.G. 286/2010 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 6. H.G. 250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaților din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 7. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011; 8. 10.Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice;
 8. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 44990/1999;
 9. Ordin 5576/2011 cu completările ulterioare prin Ordin 3470/7.03.2012, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 10. Ordin 3844/2016 regim juridic acte studiu învățământ preuniversitar și Ordin 4005/2018 modificare ordin 3844/2016 regim juridic acte studiu învățământ preuniversitar;
 11. H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor REVISAL;
 12. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

ANUNȚ

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Buhuşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea  0,5 post de  administrator patrimoniu, studii superioare  în data de 30 octombrie 2019, ora 10.00- 12.00.                                                                                    

Data  limită,  până  la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs,  este de 24 octombrie 2019, ora 14.00. Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare.

Relaţii suplimentare se obţin la  tel.0234261520.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

 • Condiţii generale:
 • Are cetăţenia română;
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplineşte condiţiile de studii (absolvenţi cu diplomă al învăţământului superior)
 • Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
 • Abilităţi bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;
 • Constituie un avantaj experienţa într-o instituţie de  învăţământ.

Atribuţii principale ale postului:

 • Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului
 • Realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor necesare desfășurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ
 • Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea de învățământ
 • Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine
 • Identificarea soluţiilor optime, prin consultare   cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ
 • Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unității de învățământ
 • Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei  tehnico – materiale a unităţii de învăţământ ( propunerea unui plan de achiziţii, estimarea fondurilor necesare pentru achiziţia unor prestării  de servicii  şi a lucrărilor necesare)
 • Gestionarea inventarului mobil si imobil al unității de învățământ
 • Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ
 • Recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de învățământ
 • Gestionarea contractelor de închiriere
 • Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare

Concursul constă în:

 • probă scrisă -2 h
 • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;
 • Cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de administrator patrimoniu;
 • Adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE:

 • LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
 • U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
 • U.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 • U.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI ;

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs

Data / perioada

Observaţii

Publicarea anunţului

07.10.2019

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,www.scoalamihaieminescu.ro, avizier, posturigov.ro

Depunerea dosarelor de înscriere

07.10.2019-24.10.2019

ora 12,00-1400

La secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”Buhuşi

Verificarea şi validarea dosarelor

28.10.2019

Proba scrisă

30.10.2019, orele 10,00-12,00

Interviu

30.10.2019, orele 12,30

Depunerea contestaţiilor

31.10.2019

Afişarea rezultatelor finale

31.10.2019

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii.

Director,

Prof. Oana Cristina Mălinici