Misiunea și viziunea școlii

scoalaMISIUNEA ŞCOLII:

Educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe cunoastere. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare. Învaţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. CDŞ-ul trebuie să se axeze pe noi discipline (informatică, tehnici de comunicare, utilizarea internetului, educaţie ecologică etc.)

Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană.

2

VIZIUNEA ŞCOLII:
Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, viziunea şcolii s-a centrat pe următoarele domenii:

– Curriculum:
– obţinerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ; – stimularea performanţelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalităţii elevilor, formarea capacităţilor intelectuale, stimularea motivaţiei învăţării, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală; — educaţia în sprijinul valorilor societăţii noastre.

– Resurse material-financiare:
– demararea unor lucrări care vor permite crearea uneiimagini noi. Astfel se vor putea pune în valoare atât baza materială a şcolii,resursele umane, ceea ce va duce la creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală;
– continuarea informatizării prin extinderea reţelei de calculatoare şi conectarea la Internet.

– Resurse umane:
-elevul trebuie să găsească în şcoală un al doilea cămin, care să-i ofere nu numai cunoştinţele necesare trecerii într-o treaptă superioară a învăţământului, ci şi un cadru propice dezvoltării personalităţii lor ca viitori cetăţeni, capabili să facă faţă cerinţelor contemporane; – stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecţionării, ci şi prin implicarea lor în actul decizional, responsabilizarea acestora;

– Relaţii comunitare:
-creşterea prestigiului şcolii prin colaborarea cu parteneri direct interesaţi, participarea şi obţinerea unor rezultate la activităţile propuse de către parteneri.