Angajare muncitor de întreținere

Şcoala Gimnazială „ Mihai Eminescu ” Buhuşi anunță scoaterea la concurs a postului de muncitor de întreţinere.
Dosarele de candidatură se pot depune la sediul unităţii în perioada 1.08.2013 – 10. 08.2013 şi vor cuprinde următoarele documente :
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copie act identitate sau orice document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
4. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. Cazier judiciar (original);
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae.
Condiţii de înscriere:
 Minim studii medii
 Experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj.
 Cunoștințe și abilităţi practice în domeniile: instalații sanitare, instalații termice, tâmplărie, electricitate.
Concursul constă în : probă practică, interviu şi va avea loc în data de 12. 08. 2013 , ora 10.00, la sediul instituției.
Bibliografie:
• Fișa postului – muncitor de întreținere
• Norme SSM şi PSI