ANUNŢ

 Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Buhuşi cu sediul în localitatea Buhuşi, strada Tineretului, nr. 1 bis, județul Bacău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de 0,5 post de  secretar, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 .

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă în data de 20.11.2019,  ora 10,00 ,

Proba interviu în data de 20.11.2019,  ora 12,30

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • studii superioare
 • vechime în serviciul secretariat unitate şcolară – 3 ani.
 1. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
 • Abilităţi bune de operare pe calculator în limbaje specifice
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;

 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul unităţii şcolare.

 Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi persoană de contact: Căprioară Mihaela, telefon: 0234261520, fax: 0234261520 ,

E-mail : scoala.mihaieminescu@yahoo.com.

Director,

Oana Cristina Mălinici

 

 

TEMATICA CONCURSULUI

 1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 2. Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar;
 3. Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
 4. Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
 5. Duplicate ale actelor de studii;
 6. Documente şcolare;
 7. Acordarea burselor şcolare, şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 8. Arhivarea şi circuitul documentelor;
 9. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL,SIIIR.

 

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a postului de secretar

 1. Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare;
 2. OMENCS nr. 5079/2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, actualizat cu OMEN 3027/2018 ;
 3. Legislația privind salarizarea din învățământ: Legea 153/2017 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 4. Legea 63/2011 – privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar;
 5. H.G. 286/2010 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 6. H.G. 250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaților din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 7. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011; 8. 10.Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice;
 8. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 44990/1999;
 9. Ordin 5576/2011 cu completările ulterioare prin Ordin 3470/7.03.2012, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 10. Ordin 3844/2016 regim juridic acte studiu învățământ preuniversitar și Ordin 4005/2018 modificare ordin 3844/2016 regim juridic acte studiu învățământ preuniversitar;
 11. H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor REVISAL;
 12. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;